Promocje
Pakietem objęci są studenci, absolwenci, uczestnicy i absolwenci studiów podyplomowych, nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni zatrudnieni na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, a także ich rodziny.
Absolwenci Szkół im. Bogdana Jańskiego oraz absolwenci studiów podyplomowych, realizowanych przez Szkoły im. Bogdana Jańskiego podejmujący studia wyższe, zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.
Absolwenci studiów wyższych oraz absolwenci studiów podyplomowych, realizowanych przez Szkoły im. Bogdana Jańskiego podejmujący studia wyższe, wnoszą czesne w wysokości 90% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-3 do zarządzenia. Czesne w niższej wysokości nie przysługuje, jeśli student powtarza semestr lub rok studiów.
Pierwsza nowa osoba podejmująca studia wyższe w Szkole im. Bogdana Jańskiego będąca członkiem rodziny (mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie) studenta, absolwenta, uczestnika i absolwenta studiów podyplomowych, nauczyciela akademickiego pracownika administracyjnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wnosi czesne w wysokości 90% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-3 do zarządzenia, każdy następny członek rodziny wnosi czesne w wysokości 80% kwoty, o której mowa wyżej.
W przypadku, jeśli z danej firmy lub instytucji podejmują studia wyższe na pierwszym roku od 3 do 5 osób, przysługuje im bonifikata w opłacie czesnego za pierwszy semestr w wysokości 10% kwoty ustalonej zgodnie z wysokościami opłat za studia. W przypadku, jeśli z danej firmy/instytucji podejmie studia na pierwszym roku więcej niż 5 osób to przysługuje im bonifikata w opłacie czesnego za pierwszy semestr w wysokości 20% kwoty ustalonej zgodnie z wysokościami opłat za studia. Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa wyżej, jest wniesienie przez wszystkich ubiegających się o bonifikatę opłaty wpisowego oraz co najmniej jednej raty czesnego.

Pakietem objęci są studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia posiadający Kartę Dużej Rodziny.
W/w studenci wnoszą czesne w wysokości 90% kwoty ustalonej zgodnie
z wysokościami opłat za studia.

logo