Podgląd aplikacji - Zarządzanie instytucjami kultury i mediów
Opis oferty
Zarządzanie instytucjami kultury i mediów

 

Informacje o studiach
Celem studiów podyplomowych Zarządzanie instytucjami kultury i mediów jest zapoznanie studentów z metodologią szeroko pojętego zarządzania w obszarze kultury i mediów oraz funkcjonowania instytucji kulturalnych, jak również przekazanie umiejętności planowania działań czy realizacji przedsięwzięć kulturalnych.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z dostępnymi metodami pozyskiwania środków finansowych na różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne oraz z tematyką szeroko rozumianej kultury współczesnej. Ponadto studenci poznają tajniki zarządzania mediami  i badań nad nowymi zjawiskami. Studia dają możliwość połączenia wiedzy teoretycznej i zdobycie praktycznych doświadczeń; nauki nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury i mediów, czy przygotowywania i organizacji przedsięwzięć kulturowych i medialnych.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy także dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac, projektów, zadań, zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

Tabela opłat:

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych

Opłata miesięczna  
10 x 380,00 zł = 3 800,00 zł
Jednorazowa opłata
  3 800,00 zł

Studia te adresowane są do osób pracujących w obszarze kultury i mediów. Ponadto te dedykowane są pracownikom instytucji i ośrodków kultury chcącym podnieść kwalifikacje i rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania instytucjami i projektami w obszarze kultury i mediów, kandydatom na stanowiska kierownicze w instytucjach kultury i mediach.

Metody kształcenia:

Podstawową formą kształcenia będzie wykład audytoryjny wspomagany środkami audiowizualnymi i multimedialnymi. Czynny udział studentów w percepcji wiedzy zapewnią odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania, case study, oparte na rzeczywistych sytuacjach i zdarzeniach z praktyki (wykłady, warsztaty, seminaria). Studenci będą stymulowani do samodzielnego opracowywania zagadnień cząstkowych w formie np. studium przypadku, referatu, projektu – w sposób urozmaicony i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań (projekty, działania animacyjne, zadania samokształceniowe, prace zaliczeniowe).

Kluczowe przedmioty:

 • zarządzanie projektami,
 • elementy teorii i historii filmu,
 • organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce,
 • strategia organizacji rynku medialnego,
 • podstawy prawa, nowe technologie w praktyce zarządzania,
 • elementy teorii i historii literatury, elementy teorii i historii sztuki,
 • nauka o organizacji,
 • dzieje kultury,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • marketing w kulturze i mediach,
 • zarządzanie organizacjami kultury i mediami,
 • współczesne trendy w kulturze i mediach.

Absolwent studiów:

 • posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną, wzbogaconą o przykłady jej praktycznego zastosowania w instytucjach (organizacjach) kultury i mediów,
 • posiada kompetencje uznawane przez ekspertów za najważniejsze dla menadżera kultury i mediów,
 • zna metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu instytucjami kultury,
 • zna metody i techniki organizacji pracy, motywowania oraz zarządzania zespołem,
 • posiada umiejętność organizacji przedsięwzięć o charakterze społeczno-kulturalnym.

Absolwent jest pełni przygotowany do objęcia stanowiska menedżera odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury i mediów.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów:

 • teatry,
 • muzea,
 • domy kultury,
 • stacje radiowe i telewizyjne,
 • praca dziennikarska,
 • agencje reklamy,
 • sektor IT,
 • agencje interaktywne,
 • portale internetowe.

logo