Podgląd aplikacji - Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
Opis oferty
Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera

 

Celem studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera jest przygotowanie studentów do pracy z osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera, a także innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi.


Studenci w szczególności zostaną zapoznani z kluczowymi zagadnieniami związanymi z pracą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu, w tym Zespołem Aspergera, a także innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi również w środowisku rodzinnym jednostki.

Studia dają możliwość uzyskania kwalifikacji do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi. Studia dają również możliwość podjęcia pracy z osobami które cierpią na wyżej wymienione zaburzenia w miejscach takich jak: środowisko rodzinne jednostki, przedszkola, szkoły, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, poradnie oraz inne placówki oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy także dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanej pracy dyplomowej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu dyplomowego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych

Opłata miesięczna

 

15 x 320,00 zł = 3200,00 zł

Jednorazowa opłata

 

4800,00 zł

 

logo